LITURGISCH BLOEMSCHIKKEN

Doop Julian en Febe 27-03-2017

De doop – Gods verbond met zijn kinderen. Wonderbaar! U bent het die hen vormde (witte lelie zuiverheid, reinheid, de onschuld van een kind). Kunstig weefde U hen in de buik van hun moeder.Hun leven staat nog aan het begin (opgerolde bladeren) en zal langzaamaan bekend worden. Daarom zijn jullie als parels in Gods hand, Hij omringt jullie met zijn liefde, trouw en belofte. (de drie calla’s) Jullie worden gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. (de drie witte rozen) Wij dragen jullie door die namen naar de bron van het Licht. Jullie namen staan geschreven in de palm van Gods hand. Voor ons leesbaar op de ballonnen. Als gemeente die om jullie heen staan (kleine vaasjes bloemen) ontvangen wij jullie in ons midden om jullie in woord en daad te bewaren bij het hartsgeheim van de gemeente, opdat jullie je doop zullen leren be-amen.

Biddag – 8 maart 2017

Biddag valt in de lijdenstijd. Daarom heb ik gekozen voor een kruis. De rode roos is symbool voor liefde. Jezus stierf uit liefde voor ons aan het kruis. Hij maakte de weg vrij naar God de Vader. Hij heeft “hart ”voor ons en luistert naar onze gebeden. De witte tulpen zijn het symbool voor het gebed. De bloembladen staan open naar de hemel. De bladeren waarmee de schikking wordt omringd staan symbool voor onze handen die vragen om een zegen van God. In alles zijn we afhankelijk van God. We zaaien kleine, onooglijke zaadjes in de grond. Je zou niet geloven dat daar leven in zit en dat het groeien gaat. Van iets heel kleins, kan God iets groots maken. Wij mogen zaaien en we geloven en vertrouwen dat God de groei geeft. Samen bidden we om Gods zegen.

Oudjaar 2016

Aan de basis van de schikking een blad van de vingerplant die verwijst naar Gods trouwe handen.Onderin de schikking zitten paarse bloemen, hulst, distels en het paarse kleed die verwijzen naar het leed en verdriet van wat met tranen is gezaaid het verdriet van het gemis van onze dierbaren. De kleuren van de schikking gaan van donker naar licht Maar ook de witte rozen die symbool staan voor de vreugde.(ik zie de vele lijnen de vreugde het verdriet)

Het achterste deel van de schikking vertelt ons dat we huiswaarts mogen gaan daarom de witte kleur en de uitbundige schikking. Een lichtje bij de schikking staat voor de volgende regels : (het licht brengt me te binnen hoe rijk ik mag bestaan) want we zijn allen op weg naar het licht. Als jouw naam klinkt, zie ik even hoe je liep en wat je zei; wat er altijd is gebleven van jouw leven diep in mij… Wij op aarde hebben afscheid moeten nemen op 22 februari van Margaretha, Françoise de Kunder-Lansen. En op 2 november van René den Engelsman. Wij mogen geloven en vertrouwen dat God met hen verder gaat.

Kerst 2016

De hemel raakt de aarde aan want de Messias is gekomen. Vandaag vieren we, dat het Woord van God onder ons is komen wonen. De herders zijn op weg gegaan en vinden het kind in de kribbe, samen met Jozef en Maria, zoals de engelen hebben gezegd. In het palmblad is een uitbundige schikking van witte bloemen te zien: Het wit, de kleur van feestelijkheid, de kleur van zuiverheid staat in volle bloei. Deze bloei kan ons verrassen en onze aandacht vragen… De bloemen zijn symbool geworden voor schoonheid, reinheid en een nieuw begin. God, kom met uw geest, raak ons aan met uw Licht. Ons verlangen naar vrede en gerechtigheid wordt in dit Kind vervuld. Daarmee is het niet klaar, het is een begin. Zijn geloof, hoop en liefde blijven ons aanzetten om in zijn voetspoor verder te gaan. Om getuige van het Licht te zijn.

Kerstavond 2016

De hemel raakt de aarde, want een Kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven, gewikkeld in doeken deze Koning van de vrede. De witte doeken in de schikking verbeelden dat. De witte bloemen in de schikking drukken de goddelijke geboorte uit. De engelen zingen een loflied, bij de herders in het veld: Eer zij God in de hoge, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. God, kom met uw geest, open ons voor uw vrede!

1e advent – 27 november 2016

Het thema voor de symbolische schikkingen in de komende adventstijd en Kerst is: ‘De hemel raakt de aarde’. De schikkingen zijn gebaseerd op Lucas 1 en 2.
In de adventstijd beleven we weken van verwachting, uitzien naar wat komen gaat. We horen over Zacharias en Elizabeth, over de engel Gabriel die zowel Zacharias als bij Maria een boodschap van nieuw leven komt brengen. Er is de warme ontmoeting tussen Elizabeth en Maria; en de naamgeving van Johannes, kind van Zacharias en Elizabeth. Met Kerst lezen we het kerstevangelie waarin engelen eerst aan de herders vertellen over het Kind van de vrede. Het zijn allemaal momenten waarop de aarde de hemel raakt. In de oudtestamentische lezingen komen verschillende profeten aan het woord. Op hun eigen manier beschrijven ze de belofte van God dat er een dag zal komen dat Hij alles ten goede zal keren. Dat rechtvaardigheid en recht zullen zegevieren. In de komst van Jezus krijgt die belofte handen en voeten.Hij die was, is en wij verwachten.

Symboliek van de schikking: als basis is gekozen voor een gedroogd palmblad; het blad heeft een mooie gebogen vorm die aan een kant open is. De bovenkant loopt uit in een smalle punt. Met deze vorm symboliseren we de verbinding tussen hemel en aarde. De onderkant van het blad loopt uit in een komvorm. Deze vorm staat voor de ontvankelijke houding voor Gods Geest van de mensen waar deze adventstijd over verhaalt. Als zichtbaar teken van de Geest zien we de rode bloemen in iedere schikking terug komen.

Voor de 1e advent komt het Bijbel gedeelte uit Lucas 1:5-25 . Zacharias en Elisabeth zijn gelovige mensen. Een engel vertelt dat ze een kindje zullen krijgen. Zacharias vraagt: “Hoe kan ik weten of dat waar is?”. Omdat hij geen geloof hecht aan de woorden van de engel zal hij niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Zichtbaar teken van zijn stomheid zijn de stenen die dicht bij elkaar liggen. De vele rode bloemen verwijzen naar de Heilige Geest, waarvan dit kind vervuld zal zijn. Onder de schikking ligt een jute doek en een paars doek. Jute geeft soberheid en aarde weer. De paarse kleur is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser. De Hedera (klimop) staat voor Gods trouw door alles heen.

2e advent – 4 december 2016

De hemel raakt de aarde waar harten worden geopend voor het wonder van Gods komst onder de mensen. Het gedeelte uit de Bijbel voor de tweede advent komt uit Lucas 1: 26-38. Hierin wordt verteld dat uit de hemel de engel Gabriël bij Maria komt om te vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon die zij de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste worden genoemd.

In de schikking zien we een witte lelie die staat voor de zuiverheid van Maria. De rode bloemen symboliseren het ontvangen van Gods Geest. De kleur is nog paars een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser. De klimop staat voor Gods trouw door alles heen.

3e advent – 11 december 2016

Het bijbelgedeelte voor de derde advent komt uit Lucas 1: 39-57: “Nadat de engel bij haar was geweest, reisde Maria kort daarop in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabeth begroette met woorden van zegen.”

Ze herkennen elkaar in hun zorg en blijdschap. Maria zingt haar lied over de God die oog heeft voor de minsten, die machtigen van de troon steekt en wie gering is aanzien geeft.

In de schikking staan twee witte bloemen, die naar elkaar toebuigen. Zij symboliseren de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Maria dankt God in een lied. De rode bloemen symboliseren het ontvangen van Gods Geest. Onder de schikking ligt nog een jute doek en een paars doek. Jute geeft soberheid en aarde weer. De paarse kleur is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser en omdat er al iets van Gods licht doorbreekt ligt er ook een roze doek.

4e advent – 18 december 2016

De hemel raakt de aarde Johannes is zijn naam wegbereider om onze voeten te kunnen zetten op de weg van de vrede daar raakt de hemel de aarde. Het Bijbelgedeelte voor de vierde advent komt uit Lucas 1: 57-80. Hierin horen we over de geboorte van Johannes. Zijn vader, Zacharias, wordt vervuld met de Heilige Geest, krijgt weer stem en zingt een uitbundig lied.

En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste, want voor de Heer zul je uit gaan om de weg gereed te maken, en om zijn volk bekend te maken met hun redding door de vergeving van de zonden. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid en trouw van onze God.

In de schikking symboliseren de rode bloemen: de Geest en de liefde van God. De klimop geeft trouw weer. De losse verspreide stenen staan voor het opheffen van de verstening waarin Zacharias gevangen zat. De paarse kleur is een teken van voorbereiding op de komst van de Verlosser God, kom met uw geest, doe uw stralende licht over ons opgaan!